Power Shelves

다년간 Field 운용으로 신뢰성이 입증된 부품의 사용과 최적 설계기법 및 축적된 Know-How를 바탕으로 교환국용 및 이동통신 기지국용으로 옥내와 옥외환경에서 사용할 수 있는 전천후 제품을 공급하고 있습니다.


Enlarge Model Input Output Power Dimensions(W*D*H(mm)) Download PDF
VPRS-430 1Ø220V -54.5V / 30A 1635W
VPRS-4175E 1Ø220V -54.5V / 175A 9537.5W
VPRS-4200E 1Ø220V -54.5V / 250A 13625W
VPRS-4300D 1Ø220V -54.5V / 350A 19075W
DRS-54V 1Ø220V -54V / 55.5A 2997W
SDPS-48N 1Ø220V -54V / 60A 3240W 482*444*132.5
NDPS-4100 1Ø220V -54V / 100A 5400W 483*450*134
CSPS-6K 1Ø220V -54V / 111A 5994W 446*408*44.4
CWRS-4150A 1Ø220V -54V / 148A 7992W 445*461*88.1
VPRS-4250 1Ø220V -54V / 259A 13986W 483*428*266
OSR-10K 1Ø220V -53.5V / 20A 1070W 482*440*132
OSR-20K 1Ø220V -53.5V / 40A 2140W 482*440*132
OSR-35K 1Ø220V -53.5V / 70A 3745W 482*440*132
ARS-8K 1Ø220V -48V / 37A 1776W 408*404*44
PRSV48R-V2 1Ø220V -48V / 60A 2880W 182*444*132
DSPS-9K 1Ø220 / 3Ø380V  -48V / 180A 9000W 446*402*89
DMPS-16KA 1Ø220 / 3Ø380V -48V / 320A 16000W 108*320*10
CRS24-150 1Ø220V 27V / 130A 3510W 482.6*453*132.5
SR-2600 1Ø220 / 3Ø380V 27V / 400A 10800W 720*590*1850